regulament books giveaway

06.12.2021 - 13.12.2021

instagram

Descrierea campaniei

Campania “Randstad Books Giveaway", desfășurată în perioada 07.12.2021 – 12.12.2021, este organizată de către Randstad Romania SRL (denumită în continuare ‘’Organizatorul’’), cu sediul social în București, Bulevardul Dacia, nr 153-155, Dacia Business Center, Sector 2, înregistrată la ORC sub numărul J40/8174/2005, CIF RO 17549799, tel.: 0738 640 442, E-mail: recruiting@randstad.ro.

Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Regulamentul Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a evenimentului, prin accesarea paginii Organizatorului: www.randstad.ro

Desfășurare campanie

Orice participant eligibil care comenteaza in sectiunea de comentarii a postarii in cauza etichetand 2 persoane, in legatura cu “Randstad Books Giveaway", în intervalul 07.12.2021 – 12.12.2021, ora 23:59, poate câștiga prin tragere la sorți, care se va realiza pe data de 13.12.2021.

1 – ELIGIBILITATE

La Campania “Randstad Books Giveaway" poate participa orice persoană fizică sau juridică, rezidentă în România, cu vârsta de minim 18 ani.

2 – PERIOADA CAMPANIEI

Campania este valabilă începând cu data de 07.12.2021, până pe data de 12.12.2021, ora 23:59. Cadoul va fi distribuit castigatorului in perioada 13.12.2021 - 17.12.2021.

3 - MECANISM CAMPANIE

Înscrierea în Campania “Randstad Books Giveaway” se face foarte simplu:

1. Urmaresti paginile de Instagram (https://www.instagram.com/randstadromania/) si Facebook (https://www.facebook.com/randstadRO) ale companiei Randstad Romania.

2. Adaugi un comentariu la postarea care anunta concursul de “Randstad Books Giveaway” si tag unui numar de 2 persoane;

3. Urmărești pe paginile de socializare (Instagram & Facebook) rezultatele tragerii la sorți și vezi dacă ești câștigătorul concursului “Randstad Books Giveaway”;

5 - CONDIȚII GENERALE

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant înscris în Campanie, dacă acesta încalcă procedura de înregistrare sau funcționare a Campaniei, prezentul Regulament sau dacă acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice persoană implicată în concurs.

Utilizarea, în orice mod, a unor metode frauduloase de înscriere în Campanie va atrage anularea tuturor înregistrărilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Dacă, din orice motiv, această Campanie nu se poate desfășura conform planificării, din cauza unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a Campaniei, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Campania. În situația în care Campania încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice înainte de finalul Perioadei Campaniei, Organizatorul își ia responsabilitatea de a anunța public și oficial decizia de încetare.

6 - LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii la această Campanie.

Fără a limita cele menționate mai sus, produsele oferite de către Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fără garanții suplimentare, explicite sau implicite, față de cele pe care Organizatorul este obligat, potrivit legislației în vigoare, să le acorde.

7 - LEGISLAȚIE ȘI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarată nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua să fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.

8 - REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare și desfășurare al Campaniei este disponibil, gratuit, oricărui solicitant, pe pagina de internet a organizatorului www.randstad.ro.

9 - FORȚA MAJORĂ

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate, conform acestui Regulament.

Dacă intervine situația de mai sus sau apare o altă situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pe perioada în care îndeplinirea obligațiilor va fi împiedicată sau întârziată, conform legii.

10 - ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie de tip “giveaway” va înceta la data de 12.12.2021, ora 23:59, ori în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfașurarea campaniei să presupună creșterea bugetului alocat acestui proiect.

11.- PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’), aplicabil începând cu 25.05.2018.

2. Organizatorul acționează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și desfășurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la Concurs își exprima acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, în vederea efectuării deliberării, validării și atribuirii premiului, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului. Participarea la Concurs constituie acordul potențialului câștigător referitor la faptul că numele acestuia va fi făcut public de Organizator potrivit legislației în vigoare

3. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în urmatoarele scopuri, temeiul prelucrării fiind consimțământul (în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR) interesele legitime (în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR), obligație legală (în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR) și executarea unui contract (în conformitate cu art. 6 (1) (b) din GDPR):

a. organizarea și desfășurarea Campaniei;

b. utilizarea datelor cu caracter personal ale clientului în scopul validarii si atribuiri premiului(consimțământul persoanelor vizate);

c. transmiterea de comunicări comerciale în scop de marketing, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);

d. soluționarea oricăror plângeri în legatură cu organizarea și desfășurarea Campaniei;

e. Activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câștigătorii îți retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare făra a afecta însa alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie, nu vor fi eligibili să participe la această campanie.

4. Categorii de persoane vizate

Orice persoană fizică, rezidentă în România, cu varsta de 18 ani (împlinită la data începerii concursului), cu capacitate deplină de exercițiu, care participă la prezenta Campanie.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal:Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

partenerii săi, acționând ca operator, notari publici/ avocați desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei
autorități publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).
6. Durata de păstrare a datelor

Datele cu caracter personal se păstrează cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

7. Drepturile persoanelor vizate

Conform reglementărilor în vigoare, personele vizate beneficiază de următoarele drepturi si pot, in orice moment, sa ne solicite:

●  Sa revizuim informatiile pe care le detinem despre dumneavoastra;

●  Sa corectam aceste informatii daca sunt incorecte din punct de vedere faptic;

●  Sa stergem datele dumneavoastra cu caracter personal sau sa restrictionam prelucrarea datelor cu caracter personal care va vizeaza;

●  Sa va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal care va vizeaza;

●  Sa primiti datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, intr-un format electronic structurat si utilizat in mod curent

dreptul la portabilitate: în masura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. 
Vom trata solicitarea dumneavoastra cu o grija speciala, pentru a ne asigura ca drepturile dumneavoastra sunt respectate. Este posibil sa va solicitam o dovada a identitatii pentru a ne asigura ca nu transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal altor persoane decat dumneavoastra!

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele de mai sus, persoanele vizate pot contacta Operatorul, utilizând următoarele date de contact:

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO), prin e-mail la privacy@randstad.ro.

În cazul în care considerați că, legat de acest subiect, un drept al d-voastră v-a fost încălcat, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

12 - TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.